Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019

14/05/2018
Trong 02 ngày, 16 và 19/04/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019.

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2019.

 

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày bản thuyết minh, các thành viên trong hội đồng xét duyệt đã nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Một số bản thuyết minh đã đáp ứng những yêu cầu làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, nội dung của một số bản thuyết minh khác còn sơ sài, chưa thể hiện rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài, đối tượng nghiên cứu chưa rõ ràng, nội dung nghiên cứu chưa đầy đủ hoặc kết cấu các chương không phù hợp với tên đề tài.

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài của ThS. Bùi Thị Hường

 

Các chủ nhiệm đã tiếp thu và có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài.

 

Sau khi thông qua bản thuyết minh, để triển khai đề tài đúng tiến độ và có chất lượng, hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung bản thuyết minh để đáp ứng cả về nội dung và hình thức.