•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật

16/11/2017
Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật bổ nhiệm sau khi có sự thỏa thuận của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Chức năng 
Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật bổ nhiệm sau khi có sự thỏa thuận của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Nhiệm vụ 
- Xem xét, đánh giá các sản phẩm khoa học, các kế hoạch hoạt động chuyên môn, các đề tài và dự án khoa học và các vấn đề khoa học khác theo yêu cầu của Viện trưởng; 

- Xem xét, thông qua chương trình và kế hoạch đào tạo sau đại học tại Viện Nhà nước và Pháp luật; 

- Kiến nghị với Viện trưởng phương án giải quyết các nhiệm vụ khoa học và đào tạo liên quan đến hoạt động chuyên môn của Viện.