•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS

Phòng Thư viện

16/11/2017
Bổ sung và quản lý kho sách, báo, tư liệu khoa học của Viện, trao đổi thông tin khoa học, phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Chức năng 
Bổ sung và quản lý kho sách, báo, tư liệu khoa học của Viện, trao đổi thông tin khoa học, phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo. 

Nhiệm vụ 
- Chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, xây dựng, bổ sung và bảo quản kho sách, báo, tư liệu khoa học; bảo quản, xây dựng hệ thống thư mục, tin học hoá việc quản lý và khai thác nguồn tài liệu có trong thư viện, tổ chức thông tin khoa học, phục vụ công tác nghiên cứu của Viện; 

- Trao đổi các tài liệu khoa học chuyên ngành với các cơ quan và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước; 

- Ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào công tác Thư viện, từng bước hiện đại hóa Thư viện.