•  
     
  •  
     
  •  
     
WEBSITE LINKS

Phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội

16/11/2017
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về pháp luật lao động và an sinh xã hội; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chiến lược, quy hoạch, chính sách xây dựng và phát triển pháp luật lao động và an sinh xã hội nhằm mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia; tham gia đào tạo sau đại học; tổ chức đào tạo, tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật về lao động và an sinh xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chức năng 
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về pháp luật lao động và an sinh xã hội; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chiến lược, quy hoạch, chính sách xây dựng và phát triển pháp luật lao động và an sinh xã hội nhằm mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia; tham gia đào tạo sau đại học; tổ chức đào tạo, tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật về lao động và an sinh xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nhiệm vụ
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật lao động và an sinh xã hội như: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; an toàn lao động, vệ sinh lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công; bảo hiểm xã hội, ưu đãi xã hội và cứu trợ xã hội.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực pháp luật lao động và an sinh xã hội, thực hiện đào tạo sau đại học về pháp luật lao động và an sinh xã hội.

- Thực hiện tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện, của Phòng; tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản pháp luật về lao động và an sinh xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật giao.